Algemien   Rūte   Foto's   Fryslān   Nederlān   Nederlands   Deutsch   English   France   Espańa   Italia   Suomi
 

Bleatstrantsje Griene Stjer
Rūte


Rūte nei it strantsje
Parkearje fergees

Route planner Google Maps:
 
GPS: 53.215632, 5.861967 (P2)
Route planner Google Maps:  GPS: 53.216596, 5.869137 (P4)
Iepenbier ferfier        9292ov:  kies:
adres  ynfolje: De Groene Ster, Leeuwarden

Blauwe line: rinrūte nei it bleatstrantsje(P2= 250 meter, P4= 480 meter)
Reade line  :
binnen dit gebiet is bleatrekreaasje tastien (noardlik fan it kuierpaad
                        gedoogd).
                        (it bleatstrantsje stiet op de kaart ferkeard as wetter oanjūn, besjoch
                          dźrom ek hoe’t de satellyt it werjouwt).
 

Parkearje   Bushalte(op 10 min).

Zoom yn: lofts dūbelklikke     zoom śt: rjochts dūbelklikke.

Oan de ynformaasje fan dizze webside kinne gjin rjochten ūntliend wurde